Chính Sách Ưu Đãi

Chương trình áp dụng đối với:

– Đơn hàng từ 500.000, giảm 10% cho tổng đơn hàng

– Đơn hàng từ 1.000.000, giảm 20% cho tổng đơn hàng